atoi

atoi <numerical variable>,<character string>

Convert a character string into a numerical variable. Works the same way as the corresponding command in C.

EXj
atoi %0,"123"
atoi %3,$0